ฐานข้อมูลงานวิจัย

การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยใช้สารสกัดจากย่านพังโหม
EXTRACTION OF VIRGIN COCONUT OIL BY USING YAN-PANG-HOM (PAEDERIA LINEARIS) EXTRACTS

ชื่อผู้ทำวิจัย:
จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี และคณะ
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยใช้สารสกัดจากย่านพังโหม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
EXTRACTION OF VIRGIN COCONUT OIL BY USING YAN-PANG-HOM (PAEDERIA LINEARIS) EXTRACTS
ปีงบประมาณ:
2557
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.