ฐานข้อมูลงานวิจัย

การสร้างสรรคนาฏศิลป์พื้นบ้านประยุกต์ ชุด รำโทนโคราช

ชื่อผู้ทำวิจัย:
ดร.นวลรวี จันทร์ลุน
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การสร้างสรรคนาฏศิลป์พื้นบ้านประยุกต์ ชุด รำโทนโคราช
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
ปีงบประมาณ:
2558
สาขา:
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.