ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
106ผลการฝึกอบรมจิตลักษณะแบบบูรณาการและภาวะผู้นำตนเองของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพชรสุดา ภูมิพันธุ์, พนิตนันท์ อุดมทรัพย์ และวิวรรณ กาญจนวจี2558
107การใช้เทคนิคดาต้าไมนิ่งเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนสำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านทางเว็บเพ็ญศรี อมรศิลปชัย2558
108การศึกษารูปแบบภูมิปัญญาการจัดพิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรขา อินทรกำแหง2558
109การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบอย่างเป็นระบบโดยการสอนกลยุทธ์การรู้คิดนักศึกษาสายการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาระดี ชาญวิรัตน์, ประดับศรี พินธุโท และสุภาวดี วิสุวรรณ2558
110การเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างรถไฟรางคู่ กับรถยนต์ส่วนบุคคล กรณีศึกษาเส้นทงกรุงเทพ-ขอนแก่นอรอนงค์ แสงผ่อง และศิรดล ศิริธร2558
111การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนวริศรา ยางกลาง2558
112การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการทำงานกลุ่มและความพึงพอใจของนักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กนกพร บุญจูบุตร2558
113การพัฒนาอิฐฉนวนทนไฟสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนอ่อนลมี กมลอินทร์2558
114การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเอนก ศรีสุวรรณ2558
115การศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับชื่อลายผ้าไหมในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมากาญจนา คำผา2558
116การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ครัวเรือนสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ และทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์2558
117การเจริญเติบโตของปลาหมอไทยและปลาสลิดที่เลี้ยงในน้ำกร่อย บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายดินเค็มของเขตจังหวัดนครราชสีมาณภัทร น้อยน้ำใส และคณะ2558
118การศึกษาเรือนพื้นถิ่น และวิถีการใช้ชีวิตในพื้นที่อารยธรรมขอมโบราณ จังหวัดนครราชสีมาศราวุฒิ ใจอดทน, เชาวนิตย์ พรหมราษฎร์ และศาสตรา ตั้งใจ2558
119การปรับปรุงสมบัติเชิงกลพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยเทคนิคการเชื่อมขวางโครงสร้างร่างแหโดยไซเลนและน้ำอนุชิต คงฤทธิ์2558
120การศึกษารูปแบบบ้านพักอาศัยแบบประหยัดสำหรับผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาวุฒิพงศ์ แสนบุดดา2558


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.