ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
121การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดวงธิดา โคตรโยธา และคณะ2558
122แนวทางการพัฒนาเครือข่ายคณะลิเกโคราชเพื่อยกระดับในการแข่งขันทางธุรกิจสุภาพร ลักษมีธนสาร2558
123กลยุทธ์อภิปัญญาของนักศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษในบริบทการท่องเที่ยวภายในประเทศมาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ2558
124บุคลิกภาพตราสินค้าที่ระลึกประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกรของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนครราชสีมาธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ และจารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์2558
125การเปรียบเทียบการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างนักศึกษาและผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษาจารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์2558
126การพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างวัสดุปรับปรุงดินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรกรรมแบบผสมผสานเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงณภัทร น้อยน้ำใส และคณะ2558
127การใช้ประโยชน์จากวัสดุปรับปรุงดินเคลย์ลุ่มน้ำมูล และตะกอนน้ำประปา ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่ดินเค็มของจังหวัดนครราชสีมาสุทัศ เติมสายทอง, ณภัทร น้อยน้ำใส และชณุตพร พิทยากูล2558
128โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมาสุภาพร ลักษมีธนสาร และคณะ2558
129โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมาสุวรรณา เตชะธีระปรีดา และคณะ2558
130ผลของแป้งข้าวเจ้าพลีเจลาติไนซ์ต่อคุณภาพของขนมถ้วยฟูหงส์วริน ไชยวงศ์ และสุกัญญา กล่อมจอหอ2558
131การใช้ประโยชน์เมล็ดทานตะวันเพื่อเพิ่มกรดไขมันในขนมขบเคี้ยง (อาราเร)สุกัญญา กล่อมจอหอ2558
132การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารภูมิปัญญาไทยผัดหมี่โคราชกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกาบ้าวัฒนภรณ์ โชครัตนชัย และสุกัญญา กล่อมจอหอ2558
133แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการจัดการความรู้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนจากการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการทวี วัชรเกียรติศักดิ์2558
134การผลิตแฮมซี่โครงหมูเสริมเครื่องเทศจิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี และจิตรา สิงห์ทอง2558
135โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนชิตวรา บรรจงปรุ และคณะ2558


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.