ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
16การพัฒนาชุดฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อนำไปใช้เป็นโปรแกรมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มโดยใช้บ้านเป็นฐานสำหรับเด็กเล็กที่มีภาวะออทิสซึ่มรุ่งรัตน์ ศรีอำนวย2560
17นวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาลลิตา ธงภักดี และคณะ2560
18การประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมธี กีรติอุไร และคณะ2560
19การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ ???และ ???? ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้แบบชุดฝึกทักษะ The Study on Learning Achievement ธีรวัฒน์ การโสภา2560
20งานประพันธ์เพลงโหมโรงประจำมหาวิทยาลัย : เพลงโหมโรงราชพฤกษ์สุธาสินี สุขเกษม2559
21การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ รหัส 402101 วิชา เคมี 1 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2กมณชนก วงศ์สุขสิน และวิลาสินี สถิตเดชกุญชร2559
22ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่มีภาวะอ้วนจารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ และนันทนา คะลา2559
23ตัวแบบความผันผวนสำหรับการพยากรณ์ราคาข้าวณพฐ์ โสภีพันธ์2559
24การจัดการเรียนการสอนวิชาอาหารนานาชาติ เรื่องฟิวชั่นฟู้ด โดยการใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา2559
25การวิจัยและพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากเชื้อเพาะเห็ดฟางที่สามารถนำมาเป็นวัสดุปรับปรุงดินชมัยพร เจริญพร2559
26การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติวิกานดา ชัยรัตน์2559
27แผนงานวิจัย : ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย : การเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและนำแนวคิดการสร้างความรู้ 3 มิติศิริพร หงส์พันธุ์ และคณะ2559
28การผลิตเครื่องปั้นดินเผาประติมากรรมนกฮูกสำหรับการท่องเที่ยวอภิพัชร์ ทวีชาติ และชัยศิริ หลวงแนม2559
29การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการปั้นหม้อ บ้านตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานัฏฐา มณฑล และคณะ2559
30จิตรกรรมสีน้ำสร้างสรรค์ชุดอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พื้นที่ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมาสืบศักดิ์ สิริมงคลกาล2559


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.