ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
151การศึกษาการสร้างฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาเอกราช หนูแก้ว2558
152ระบบต้นแบบการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศบนฐานกฎแบบอัตโนมัติสำหรับเอกสารราชการไทยอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์2558
153การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รูปแบบห้องปฏิบัติการเสมือน เรื่องการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล2558
154การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT วิชาการวิจัยดำนินงานเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวรุทัย เดชตานนท์2558
155การวิเคราะห์กราฟแสงของระบบดาวคู่ XY Leonisรณกฤต รัตนมาลา2558
156การเพิ่มมูลค่าของแกลบเพื่อผลิตพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติวราวุธ ธนะมูล2558
157การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาองค์การและการจัดการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดวงพร กิจอาทร2558
158การพัฒนาดินเพื่อการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนที่มีขนาดใหญ่ดุริวัฒน์ ตาไธสง2558
159การจัดกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยฐานทรัพยากร 4 ประการชคัตตรัย รยะสวัสดิ์, เอกรัตน์ เอกศาสตร์ และคณะ2558
160การสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมสุวิมล ตั้งประเสริฐ2558
161การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์หมี่โคราชพร้อมรับประทานนิรันดร์ คงฤทธิ์ และคณะ2558
162การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมโคราชเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำราญ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเนตรชนก คงทน, พีรวิชญ์ คำเจริญ และจิรพัฒน์ โทพล2558
163โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนชิตวรา บรรจงปรุ และคณะ2558
164โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมาสุวรรณา เตชะธีระปรีดา และคณะ2558
165Development of basic mathematics skills using numbers learning games for pre-school children and adminstrationSopida Khotnonkok2558


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.