ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
181การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารุจิรา อุปวานิช2558
182การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี และ ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์2558
183การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และความพึงพอใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT วิชาการวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวรุทัย เดชตานนท์2558
184การออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงความหมายองค์ความรู้ข้าวไทยด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ และ ขนิษฐา กุลนาวิน2558
185รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศิรสิน ฟุ้งสกุล2558
186การศึกษาความรู้ความเข้าใจของหัวหน้าครัวเรือนที่มีต่อกฎหมายแดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน กรณีศึกษาตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาสถิต จำเริญ2558
187ดินสาระความงามปราสาทหินพิมายอารยะ มนูญศักดิ์2558
188การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยอิศริย์ เดชตานนท์, เอกรัตน์ เอกศาสตร์ และคณะ2558
189การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์รายวิชาศิลปศึกษานิพนธ์ ประเภทงานวิจิตศิลป์เอกอมร ภัทรกิจพงศ์2558
190การพัฒนาและสร้างแบบจำลองหมู่บ้านจัดสรรต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์2558
191การพัฒนาสื่อให้ความรู้ในการบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นจักรรวี แสงจันทร์2558
192รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตนครชัยบุรินทร์สรรฤดี ดีปู่2558
193ความพึงพอใจต่อบทบาทการบริการด้านซากดึกดำบรรพ์และทรัพยากรธรณีแก่สังคมของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานุชนารถ จันทร์พิทักษ์2558
194การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจตุรงค์ ธนะสีลังกูร2558
195การศึกษาพฤติกรรม ค่าโลหิตวิทยา และค่าชีวเคมีโลหิตของตะกอน (Physignathus cocincinus) ในเขตตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนคราชสีมาพนิช คำรบธนสาร และคณะ2558


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.