ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
196การพัฒนาระบบวิเคราะห์และสรุปความคิดเห็นลูกค้าบนฐานคุณลักษณะสำหรับโรงแรมโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลความคิดเห็นธีรพงษ์ สังข์ศรี และ อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์2558
197การสำรวจความชุกโรคเซอร่า (Surra) ของโคนมในสหกรณ์โคนมเสิงสางพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาสมพงศ์ วงษ์มา2558
198โมเดลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนขนาดเล็กในศตวรรษที่ 21 : การประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจและแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพธัญญรัศม์ ชิดไธสง 2558
199การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาจิรัฐิพร ไทยงูเหลือม2558
200การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยใช้สารสกัดจากย่านพังโหมจิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี และคณะ2557
201การศึกษาความสามารถทางภาษาและความคงทนทางภาษาของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้ชุดพัฒนาความสามารถทางภาษาประดับศรี พินธุโท2557
202ผู้ชายกับความรักในบทละครโนของเสะอะมิวินัย จามรสุริยา2557
203การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบในบทเรียนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการุณ มุกดาเนตร2557
204การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของรายวิชาออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา รหัสวิชา 554341อรรคเดช สุนทรพงศ์2557
205ความเชื่อ พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ในวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ผูไท ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์นิวัติ ทองวล2557
206การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากนกมน รุจิรกุล2557
207การพัฒนาผลิตภัณฑ์ : กระถางเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาชน ยี่นาง2557
208การประยุกต์ใช้ไดโตซานร่วมกับสารสกัดจากสับปะรดและมะละกอเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคแอนแทรกโนสในพริกในพื้นที่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาธารทิพย์ รัตนะ2557
209การหาสารเคลือบผิวจากธรรมชาติเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของผิวผนังดินอัดขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ2557
210การประยุกต์ใช้ CARs สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมประเมินการสอนของนักศึกษาปริญญาตรี กรณีศึกษา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปริญญา ชินจอหอ และธีรพงษ์ สังข์ศรี2557


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.