ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
226การประยุกต์ใช้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ในพื้นที่สวนยางพารา จังหวัดนครราชสีมาวาสนา ภานุรักษ์, หฤษณ์สลักษณ์ วิริยะ และเอนก ศรีสุวรรณ2557
227การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้วีดีโอช่วยสอนสุณิสา อินทะชัย2557
228การพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์2557
229การจัดระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานววรรณ ถกจัตุรัส2557
230ผลการพัฒนาการให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างศูนย์วิทยาศาสตตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพิชญานิน ปลื้มสุด2557
231การศึกษาคุณสมบัติของปูนฉาบที่ผสมมวลรวมละเอียดจากเศษคอนกรีตเก่าสถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า2557
232การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมรายวิชาเพศศึกษาเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมาธวัชชัย เอกสันติ และ ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์2557
233การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ (001006) โดยใช้กิจกรรมโครงงานวารุณี สุรโยธี2557
234ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งจังหวัด กรณีศึกษา อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมาคธาวุธ พลโคตร2557
235ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาวรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์2556
236ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรร เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์2556
237การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนวริศรา ยางกลาง2556
238ระบบพยากรณ์และแบบจำลองสถานการณ์ข้าวไทยสายสุนีย์ จับโจร และฉัตรชัย เจียมรัมย์2556
239แบบจำลองการวิเคราะห์น้ำท่วมเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ กรณีศึกษาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาสุดาใจ โล่ห์วนิชชัย และคณะ2556
240ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดนครราชสีมาสุดาใจ โล่ห์วนิชชัย และคณะ2556


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.