ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
241ระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าว ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาสุระ วรรณแสง และสายสุนีย์ จับโจร2556
242การศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ Cooperative Learningสิริรัตน์ นาคิน2555
243ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารพื้นเมือง (กินเข่าค่ำ) ในจังหวัดนครราชสีมาปรายตา พรมแสน2555
244การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555สิริกาญจน์ สันติเสวี2555
245ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาใน "เฟซบุ๊ก"วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์2555
246การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กระจกในรายวิชา วัสดุอาคารอาจารย์ การุณย์ ศุภมิตรโยธิน2554
247การศึกษาสถานภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์ทองเจริญ และคณะ2554
248การพัฒนาแบบจำลองข้อมูลการสำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเปรียบเทียบเทคนิคตาต้าไมน์นิ่งแบบ c4.5 และเบย์นางทิพยา ถินสูงเนิน และคณะ2554
249การศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ Cooperative Learningนางสาวสิริรัตน์ นาคิน2554
250การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและกายวิภาคเปรียบเทียบของไม้กลายเป็นหินวงศ์ปาล์มในจังหวัดนครราชสีมาวิภานุ รักใหม่2554
251การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการแปรรูปมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมาสุท้ศ เติมสายทอง2554
252การพัฒนาผลการเรียนรู้ และทักษะกระบวนการวิจัย จากการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับปฏิบัติการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตกิติพงษ์ ลือนาม2554
253การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและกายวิภาคเปรียบเทียบของไม้กลายเป็นหินวงศ์ปาล์มในจังหวัดนครราชสีมาวิภานุ รักใหม่2554
254การสร้างเครื่องมือการจัดการความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเขมชาติ วิริยาภิรมย์2554
255การศึกษาปัญหาและความพึงพอใจต่อวิธีการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานางบุษกร จันท์เทวนุมาส และคณะ2553


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.