ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
256การใช้เครื่องเทศในกระบวนการหมักผลิตภัณฑ์ปลาส้มดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี2553
257การศึกษาความต้องการผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาผศ.เมตตา ดีเจริญ2553
258การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช หนูแก้ว และคณะ2553
259การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยกึ่งสำเร็จรูปผู้ช่วยศาตราจารย์สุกัญญา กล่อมจอหอ2553
260การใช้มิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาสุธีรา เข็มทอง2553
261การพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยชุดปัญหาในรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์2553
262การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์นายสิริกร กรมโพธิ์ และคณะ2553
263การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานายอภิชัย เหมะธุลิน2553
264การเปลี่ยนคาบโคจร และวิวัฒนาการของระบบดาวคู่ BX Pegนายรณกฤต รัตนมาลา และคณะ2553
265การพัฒนาการออกเสียงเน้นหนักและท่วงทำนองภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อาจารย์ วริศรา ยางกลาง2553
266ความต้องการจัดบริการกิจกรรมนันทนาการของบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธี เทพไทอำนวย2553
267การพัฒนารูปแบบการสอนสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรม เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรื่อง การทดสอบสมมุติฐานกิติพงษ์ ลือนาม2553
268การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยกึ่งสำเร็จรูปสุกัญญา กล่อมจอหอ2553
269การใช้เครื่องเทศในกระบวนการหมักผลิตภัณฑ์ปลาส้มจิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี2553
270ภูมิศาสตร์บรรพกาล การจำแนก และการอนุรักษ์ไดโนเสาร์ในอำเภอเมืองนครราชสีมาประเทือง จินตสกุล, ยุพา ทาโสด, จรูญ ด้วงกระยอม และยุทธนา ตอสกุล2553


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.