ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
271ชุดทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบประหยัดโดยวิธีตกเสรีผศ.ศิริพงษ์ มีมั่งคั่ง2552
272การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติบริหารธุรกิจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารศ.พรณีย์ ตะกรุดทอง2552
273โครงการจัดทำแผนชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา นางสาวศิริพร เลิศยิ่งยศ2552
274การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการในเชิงธุรกิจของคณะลิเกโคราช ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมานางสาวสุธิรา เจริญ2552
275การศึกษาพฤติกรรมการเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาเกมและสถานการณ์จำลองนางสาวอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์2552
276การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร2552
277การศึกษาปัญหาและความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดร.บุษราคัม ป้อมทอง2552
278ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 1นางสาวมยุรี แคนตะ2552
279การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานางสาวกนกมน รุจิรกุล2552
280การศึกษาผลของการลวก นึ่งและย่างมะระขี้นก ต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อเทียบกับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในมระขี้นกสด ด้วยวิธี DPPHนางสาววนิดา ชูหมื่นไวย2552
281การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปีการศึกษา 2547-2550 : การวิเคราะห์อภิมานนายชยพล ธงภักดี2552
282การพัฒนาและศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับการฝึกด้วยชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษผศ.ดวงพร หนูพงษ์2552
283การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนัง ภายในศาลาการเปรียญ วัดราษฎร์บำรุง (วัดปรก) เรื่องจินตภาพ ภาพและลวดลายในอุดมคติไทยนายบุญกอง อินตา2552
284การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพของนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้ชุดฝึกพูดสำเร็จรูปผศ.ดร.ธวัศชา เดชสุภา2552
285การรับรู้ทัศนะและการนำไปใช้ปฎิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผศ.จันทิมา งานโคกกรวด และ รศ.เตือนจิต เหมพงศ์พันธุ์2552


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.