ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
286การศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการเครือข่ายการเงินระดับฐานรากรองศาสตราจารย์เตือนจิต เหมพงศ์พันธุ์2552
287การวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเพื่อปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครราชสีมาผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ ตันยะและคณะ2552
288ความชุกชุม ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของปู กุ้ง หอย ปลา และแมลงน้ำในบริเวณบึงพุดซา จังหวัดนครราชสีมานายสัตวแพทย์ประยุทธ กุศลรัตน์และคณะ2552
289การควบคุมน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่จากการปนเปื้อนสารพิษในน้ำเสียชุมชนและเกษตรกรรมด้วยระบบเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์รองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร น้อยน้ำใส2552
290การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ลิเกโคราชนางสาวปฐมาภรณ์ เถาว์พัน 2552
291การปรับพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 3 ในรายวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ด้วยการเสริมแรงและการใช้กิจกรรมเสริมนางทิพยา ถินสูงเนิน2552
292การศึกษารูปแบบนวัตกรรมผลงานวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4-7รศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์2552
293การศึกษารูปแบบนวัตกรรมผลงานวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-3ผศ.ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี2552
294การพัฒนาทักษะการรำของนักศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะการรำ อาจารย์อรนุช อินตา2552
295การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ลิเกโคราชนางสาวปฐมาภรณ์ เถาว์พัน และคณะ2552
296การปรับพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 3 ในรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้วยการเสริมแรงและการใช้กิจกรรมเสริมนางทิพยา ถินสูงเนิน2552
297การศึกษารูปแบบนวัตกรรมผลงานวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต1-3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี2552
298การศึกษารูปแบบนวัตกรรมผลงานวิชาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต4-7รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน พิมลบรรยงก์2552
299การรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าคณะลิเกโคราชของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานางสาวจารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์2552
300การสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านลิเก ถนนมุขมนตรี จังหวัดนครราชสีมานางกมลทรรศน์ นวลอนันต์2552


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.