ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
31การผลิตสีธรรมชาติจากผักและผลไม้ด้วยวิธีการทางเอนไซม์และการทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่เพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน2559
32ความร้อนจำเพาะของตัวนำยวดยิ่งกับช่องว่างพลังงานเทียมไทยปัญญา จันปุ่ม2559
33การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนเพื่อสร้างเอกลักษณ์และส่งเสริมการขายสุธิดา วรรธนะปกรณ์2559
34การสังเคราะห์งานวิจัยการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสายยนต์ ชาวอุบล2559
35การพัฒนาเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนสู่ความงามร่วมสมัย ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาเกรียงไกร ดวงขจร2559
36การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของคณาจารย์ดวงธิดา โคตรโยธา และคณะ2559
37การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชสมุนไพรด้วยภูมิปัญญาของหมอพืินบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเนตรนภา รัตนโพธานันท์, ธนิดา ผาติเสนะ และธนากร แสงสง่า2559
38การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4ลลิตา ธงภักดี และคณะ2559
39แนวทางการส่งเสริมสำนึกทางกฎหมายของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมามงคง เจริญจิตต์ และกนกนพร ฉิมพลี2559
40ผลการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่มีต่อระดับความเครียดของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง จังหวัดนครราชสีมาฤทธี เทพไทยอำนวย2559
41ผลของอุณหภูมิในการอบด้วยความร้อนต่อค่าความต้านทานเชิงแผ่นและมุมสัมผัสน้ำของฟิล์มบางอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซต์ที่เตรียมโดยกระบวนการสปาร์คบุปผชาติ ต่อบุญสูง2559
42การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ครัวเรือนสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ และทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์2559
43สมรรถนะของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลในจังหวัดชัยภูมิพงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร2559
44การพัฒนาสมรรถภาพการประเมินในชั้นเรียนของครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมาลลิตา ธงภักดี2559
45การใช้ประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวันในการปรับปรุงองค์ประกอบของกรดไขมันในคุกกี้วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย และสุกัญญา กล่อมจอหอ2559


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.