ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
301การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ปานวัชราคม และคณะ2552
302แนวทางแก้ปัญหาหนี้สินชาวนา ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขาวทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมานางสาว พัชชยา ทรงเสี่ยงไชย และคณะ2552
303การพัฒนเครื่องแปลภาษาสำหรับภาษามือไทยบนเทคโนโลยีเว็บนายธีรศักดิ์ สังข์ศรี และคณะ2552
304การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจจากการใช้เว็บเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นางสาวศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์2552
305อุปกรณ์กำเนิดพัลส์แคบในการทดลองวิทยาการเข้ารหัสลับควอนตัมนายวัชระ พรกวีรัตน์2552
306การประเมินหลักสูตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2548ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง อัศวกุล และคณะ2552
307ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานางสาวเสาวลักษณ์ ศิริปัญญา2552
308การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครูสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผ่านกิจกรรมนิทานและหุ่นสำหรับเด็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์2552
309การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน รายวิชา การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิฑูร2552
310การวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การศึกษาและพัฒนานวัตกรรม การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด จับปู กรณีศึกษา : บ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมานางสาวเรขา อินทรกำแหง2552
311การศึกษาความสามารถช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาของนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อนช่วยสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับอุดมศึกษา จากการใช้ชุดพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนนักศีกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกนก ธูปประสม และคณะ2552
312ความหลากชนิดและการติดเชื้อตัวอ่อนระยะเมตตาเซอร์คาเรียในปูน้ำจืดบริเวณลุ่มน้ำลำตะคองอาจารย์ปิยะธิดา กุศลรัตน์2552
313การปฏิรูปการเรียนการสอนแบบ Brain Based Learning (BBL) ในรายวิชา เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์นายศราวุฒิ ใจอดทน2552
314การศึกษาความสามารถช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาของนักศึกษาอาสาสมัคร เพื่อนช่วยสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับอุดมศึกษา จากการใช้ชุดพัฒนาความสามารถ ในการช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกนก ธูปประสม และ นางสาวประดับศรี พินธุโท2552
315การพัฒนารูปแบบการสอนสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรมเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรื่อง การทดสอบสมมุติฐาน : รูปแบบผสานวิธีกิติพงษ์ ลือนาม2552


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.