ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
316การลดความวิตกกังวลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยเทคนิคการสร้างสัญญาณพลังแบบองค์รวมตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสผศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี2551
317การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานางสาวอัญรัตน์ วิเชียร2551
318การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสหอมแดงผศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ และคณะ2551
319การศึกษาการใช้ระบบการจัดการความรู้สำหรับการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บอาจารย์สิริกร กรมโพธิ์2551
320การศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของวัยรุ่นในระดับอุดมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาอาจารย์สุภาวดี มณีเนตร2551
321การศึกษาความต้องการและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อพุทราแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์พวงพริม วิริยะ2551
322ภูมิศาสตร์บรรพกาล การจำแนกและการอนุรักษ์ไดโนเสาร์ในอำเภอเมืองนครราชสีมาผศ.ประเทือง จินตสกุลและคณะ2551
323รายงานการวิจัยการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2550ลลิตา ธงภักดี และคณะ2551
324การศึกษาสถานภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551ลลิตา ธงภักดี และคณะ2551
325รายงานการวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้าง/ผุ้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2548 -2549ลลิตา ธงภักดี2551
326ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการรับรู้ของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาเมตตา ดีเจริญ และ เนตรชนก คงทน2551
327การปฎิรูปการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกระบวนการจัดการความรู้ดร.ปรีชา อุยตระกูล2551
328ความต้องการในการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาของประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมานายจิจพัฒน์ โทพล2551
329การศึกษาความพึงพอใจในอัตลักษณ์นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานางจุฑาทิพย์ สุทธิเทพ2551
330การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการจัดกาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเจนจิรา อักษรพิมพ์2550


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.