ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
61ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชนบ้านหนองบัวศาลา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาฐิตารีย์ เปรมวิไลศักดิ์ บุญศักดิ์2559
62แนวทางการศึกษารูปแบบเรือนพื้นถิ่นที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาศาสตรา ตั้งใจ2559
63การพยากรณ์ราคาทองคำด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณวิวรรณ กาญจนวจี2559
64การประยุกต์รูปแบบสนามเด็กเล่นโดยใช้การเรียนรู้สมองเป็นฐานสร้างสรรค์สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท จังหวัดนครราชสีมาวุฒิพงศ์ แสนบุดดา2559
65การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประภาพร บัวงาม, มุกดา วรแสน และ ชุติมา แก้วอำไพ2559
66การพัฒนาความสามารถทางภาษา ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร นครราชสีมาประดับศรี พินธุโท2559
67รูปแบบการพัฒนางานบริหารทางการเงินบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานิตรา น้อยภูธร2559
68การพัฒนาระบบตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอนุพงษ์ โพธิ2559
69การเรียบเรียงบทเพลงภูไทสามเผ่าสำหรับบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ตลาสสิก โดยใช้เทคนิคการปรับสายกีตาร์เป็นพิณรัฐศาสตร์ เวียงสมุทร2559
70การลดการผุพังของซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีแร่ไพไรต์เป็นองค์ประกอบโดยใช้สารดูดความชื้นซิลิก้าเจลนันทิดา ยุ่นกระโทก2559
71รายการชิ้นส่วนซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในหมวดหินโคกกรวดที่ค้นพบในแหล่งบ้านสะพานหิน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2553) และ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2554-2557)กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์2559
72รูปแบบการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ด้วยการประเมินเสริมพลังสำหรับครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5กิติพงษ์ ลือนาม2559
73การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับวิธีล้างดินและพืชบำบัดเพื่อปรับปรุงดินเค็มวราภรณ์ โกศัลวิตร และ ราเชนทร์ โกศัลวิตร2558
74การจำลองผลการเร่งอนุภาคจากดวงอาทิตย์ในเหตุการณ์พายะสุริยะผศ.ดร.ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก2558
75การศึกษาองค์ประกอบจิตเบญจลักษณ์เพื่ออนาคตของเด็กปฐมวัยธัญญรัศม์ จอกสถิตย์ และประยุทธ ไทยธานี2558


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.