ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
76การศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาจิตเบญจลักษณ์เพื่ออนาคตของเด็กปฐมวัยประยุทธ ไทยธานี, ธัญญรัศม์ จอกสถิตย์ และพัทธนันท์ เกิดคง2558
77การศึกษาบริบทประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอรสิริ วิมลธรรม และคณะ2558
78การสร้างสรรคนาฏศิลป์พื้นบ้านประยุกต์ ชุด รำโทนโคราชดร.นวลรวี จันทร์ลุน2558
79ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจันทร์เพ็ญ แสงอรุณ2558
80ไรโซแบคทีเรียเค็มและศักยภาพการใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวธนากร แสงสง่า2558
81การหาปริมาณแร่ธาตุ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มีในเมล็ดดอกทานตะวันสุกัญญา อภิภัทรกุล2558
82การสร้างเว็บไซต์เพื่อการบริหารงานสารสนเทศโรงเรียนบ้านกระโดน ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาวนิดา นเรธรณ์ และพนิตนันท์ อุดมทรัพย์2558
83ผลของสนามไฟฟ้าและอุณหภูมิของกระบวนการตกสะสมโดยไฟฟ้าเคมีต่อโครงสร้างทางกายภาพของนาโนซิงค์ออกไซต์บุปผชาติ ต่อบุญสูง2558
84ผลของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อสัมพันธภาพในชั้นเรียนสมร แสงอรุณ2558
85การทดสอบภาคสนามเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดประสิทธิภาพสูงแบบมัลติจังก์ชันรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 5.5 x 5.5 mm ที่ใช้ร่วมกับระบบรางรวมแสงแบบพาราโบลาภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนชื้นบนดาดฟ้าของศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีัมาพัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ2558
86การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจากการสอนที่ใช้สื่อบทเรียนมัลติมีเดียเพ็ญสุดา จิโนการ2558
87การศึกษาสมรรถนะของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากปล่องลมแดดในจังหวัดนครราชสีมาพงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร2558
88ระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศรายุทธ เนียนกระโทก และอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์2558
89การประเมินกระบวนการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศิริวรรณ อินทเศียร และวาสนา เพ็งทองหลาง2558
90การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีไทยภาคปกติ รายวิชา 205133 (ปี่พาทย์) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้ชุดการสอนสุธาสินี สุขเกษม2558


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.