ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
91การพัฒนากระบวนการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ในหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสุภารัตน์ ชัยมีแรง2558
92การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเรียนรายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เรื่อง เทคนิคการสอนในชั้นเรียน และการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังความคิดสุภาวดี วิสุวรรณ2558
93แนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดพริกของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมากรองทิพย์ ชัยชาญ และสุภาวดี มณีเนตร2558
94การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดวงดาว วัฒนากลาง2558
95การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากสิวมณฑล วิสุทธิ2558
96การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยอิศริย์ เดชตานนท์, เอกรัตน์ เอกศาสตร์ และคณะ2558
97การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในพืนที่ป่าชุมชนพลสงคราม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการทำรำรับยารักษาโรคของหมอพื้นบ้าน จังหวัดนครราชสีมาจิรัญญา บุรีมาศ, ธนิดา ผาติเสนะ และปาริชาติ วงษ์วริศรา2558
98การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชุมชนการใช้ประโยชน์ของพืชทนเค็มบริเวณแอ่งโคราชณภัทร น้อยน้ำใส, ปฐมเกียรติ ไชยคำ และวรรณพร รัตศฤงค์2558
99The Use of Online Supplementary Interactive Quizzes in English for Communication Curse to Improve Students' Achievement at Nakhon Ratchasima Rajabhat UniversityThanaset Charangklang2558
100ไรโซแบคทีเรียนทนเค็มและศักยภาพการใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข่้าวธนากร แสงสง่า2558
101การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาธนิดา ผาติเสนะ, ลลิตา ธงภักดี, วรรณษา แสนลำ และนัฏฐา มณฑล2558
102การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพัฒนาผลิตภัณฑ์เนตรนภา รัตนโพธานันท์, ธนากร แสงสง่า และวรรณษา แสนลำ2558
103ความหลากชนิดของพันธุ์ปลา การใช้ประโยชน์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับปลาในลำน้ำมูลประยุทธ กุศลรัตน์ และศราวุธ ใจอดทน2558
104การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปัทมาภรณ์ อำไพกูล2558
105การประเมินผลการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบ CHE QA Online ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพัชรินทร์ พลเยี่ยม2558


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.