หน้าแรก

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปี 2559

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปี 2559

web2

ปกหน้า

ปกใน

กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

สาส์นอธิการบดี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ-ไทย

สารบัญ-อังกฤษ

01. ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์กับนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : ประภัสสร ชโลธร

02. ระบบงานอัยการกับการอำนวยความยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : โชคชัย สิทธิผลกุล และ ฤทธิกร ศิริประเสริฐโช

03. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของสำนักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อรณี แสงตะคุ และ สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

04. การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ รายวิชาการออกแบบภายใน 1 รหัสวิชา 554251 : ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย

05. การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างเขื่อนในประเทศไทย : วิไลพร อาจมนตรี ธนวัฒน์ พิมลจิดา และ สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์

06. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบในบทเรียนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : การุณ มุกดาเนตร

07. การเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานของครูที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ : กลวัชร สุขศรีใส กัญภร เอี่ยมพญา และ นุสินธุ์ รุ่งเดช

08. การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเพศและความก้าวหน้าในอาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี : ศิริพร ปิ่นล่ม ณรงค์ กุลนิเทศ และ สุดาวรรณ สมใจ

09. DEVELOPMENT OF THE ONLINE RESOURCE DATABANK ENHANCING FRENCH READING AT THE BEGINNE LEVEL (A1) : หทัยมาดา ดิฐประวรรตน์ และ มธุรส จงชัยกิจ

10. ศึกษาการผลิตผลสีจากใบตะเคียนหนูสำหรับการพิมพ์สกรีนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอน้ำมอญ : พบสันต์ ติไชย และ อรนุช คำแปน

11. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : รัชชประภา เพียรบุบผา ลินดา นาคโปย และ นุสินธุ์ รุ่งเดช

12. การพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา : กิตตวงค์ สาสวด และ ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์

13. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : สุนันทา เจริญจิตรโสภณ กัญภร เอี่ยมพญา และ นิวัตต์ น้อยมณี

รายละเอียดรูปแบบการเขียนบทความ

แบบเสนอขอส่งบทความ

รูปแบบบทความ

ปกหลัง