หน้าแรก

วารสารชุมชนวิจัยปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปี 2559

web2

ปกหน้า

ปกใน

กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

สาส์นอธิการบดี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ-ไทย

สารบัญ-อังกฤษ

01. แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : กนกพร ฉิมพลี

02. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของรายวิชาออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณคาคา รหัสวิชา 554341 : อรรคเดช สุนทรพงศ์

03. การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเรียนรายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเรื่องเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมและการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังความคิด : สุภาวดี วิสุวรรณ

04. การพัฒนาภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้นำวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ : วาระดี ชาญวิรัตน์

05. ความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน : วริศรา สอนจิตร และขวัญกมล ดอนขวา

06. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด : อรอุมา ป้องศรี และสุรศักดิ์ ชะมารัมย์

07. ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมรถยนต์อีโค คาร์ : ประสงค์ เลาหะพงษ์ ศรุติ สกุลรัตน์ และ วิชัย รูปขำดี

08. บทบาทพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : พระวัชรวิช อิ่มวงษา

09. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา : ฐานิตา เฉลิมช่วง

10. การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 : เจษฎา บุตรดีไชย

รายละเอียดรูปแบบการเขียนบทความ

แบบเสนอขอส่งบทความ

รูปแบบบทความ

ปกหลัง