หน้าแรก

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปี 2560

web2

ปก

ปกใน

กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

สาส์นอธิการบดี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ-ไทย

สารบัญ-อังกฤษ

บทความวิชาการ

01. การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจของผู้นำ : สุวิมล ตั้งประเสริฐ

บทความวิจัย

02. การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ระบบศูนย์ข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ : สาวิตรี พิพิธกุล และ ฤทธิชัย ผานาค

03. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล

04. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อแล้วให้เช่ากลับคืน และระบบการจัดการธุรกิจที่พักแบบขายแล้วเช่ากลับคืน กรณีศึกษา โครงการ มุตติมายา ฟอเรสต์พูลวิลล่า : นุสรา ปานโต

05. รูปแบบการพัฒนาครูด้านการเรียนรู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา : ธนพร โชติชุ่ม จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ กรองทิพย์ นาควิเชตร และ ศรุดา ชัยสุวรรณ

06. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานของการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย : ทบทวนวรรณกรรม : เชษฐภณัฏ ลีลาศรีสิริ ธรินี มณีศรี และ สุบิน ยุระรัช

07. การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดระยอง : เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์

08. แนวทางการพัฒนาการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อลดความสูญเสียธุรกิจเสื้อยือส่งออกของบริษัทไอวิดจีน จำกัด : อุมาภรณ์ วุฒิวรานนท์ ศักดิ์ กองสุวรรณ และ เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ

09. การศึกษาความเครียดจากการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา : ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

10. การศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษารายวิชาการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบ Big Five Learning : เจษฎา กิตติสุนทร และ วาสนา กีรติจำเริญ

11. รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร : กิตติภพ ภาวณัฐกุลธร วิชัย วงษ์ใหญ่ จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ และ ศรุดา ชัยสุวรรณ

12. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับการใช้ชุดการสอนเรื่องการคูณและการหารของนักเรียนห้องเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : นภารัตน์ เสาะขุนทด

13. การวิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างพลักอำนาจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน : ปองขวัญ จองไพจิตรสกุล กฤษฎา นันทเพ็ชร และ กิจฐเชต ไกรวาส

14. ความรู้และความคิดเห็นของผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนต่อการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย : ศรุติ สกุลรัตน์ และ ชิตพล ชัยมะดัน

15. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา : สมคิด แทวกระโทก

16. นโยบายและการบริหารนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ปิยะนุช เรืองโพน กฤษฎา นันทเพ็ชร และ กิจฐเชต ไกรวาส

17. การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : ศักดา ทองดี วิชัย วงษ์ใหญ่ ศรุดา ชัยสุวรรณ และ จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์

 รายละเอียดรูปแบบการเขียนบทความ

แบบเสนอขอส่งบทความ

รูปแบบบทความวิจัย

รูปแบบการส่งบทความวิชาการ

ปกหลัง