หน้าแรก

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ปี 2559

web2

ปก

ปกใน

กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

สาส์นอธิการบดี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ-ไทย

สารบัญ-อังกฤษ

01. การศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษารายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Big Five Learning : วาสนา กีรติจำเริญ และ เจษฎา กิตติสุนทร

02. สถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชน : กิจฐเชต ไกรวาส วัลลภ ศัพท์พันธุ์ และ อาภาภรณ์ สุขหอม

03. แนวทางการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 กองทัพภาคที่ 2 : วุทธิพงศ์ อรรคคำ และ เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล

04. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนของโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ : บุษราคัม เนียมมี และ สจีวรรณ ทรรพวสุ

05. การรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา : ธนิษฐา ซึมกระโทก และ อนุจิตร ชิณสาร

06. รูปแบบการพัฒนาบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา : สุรชัย ชอบชื่น สมบูรณ์ ตันยะ สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์ และ พิกุล ภูมิโคกรักษ์

07. ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการเลือกผู้สอบบัญชี กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : พิชญ์ณัฏฐ์ เสงี่ยมกลาง และ ชุติมา นาคประสิทธิ์

08. แนวโน้มความต้องการบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : สาวิตรี พิพิธกุล

09. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลในจังหวัดปราจีนบุรี : ประมวล สุขพอ และ กานต์ เสกขุนทด

10. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปทุมไฉไล สิงหนาท วิชัย วงษ์ใหญ่ จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ และ ศรุดา ชัยสุวรรณ

11. แนวทางการพัฒนาลดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าปูนซีเมนต์ผล กรณีศึกษา บริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด : ประจักษ์ พรมงาม ศักดิ์ กองสุวรรณ และ เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ

12. การบริหารจัดการการจัดทำแผนพัฒนาสามปีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ธนวรรณ พรหมหิตาธร สมศักดิ์ ชอบตรง และ สนชัย ใจเย็น

13. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ : จุฑาทิพย์ อิทธิชินพัฒน์ เสนอ ภิรมย์จิตรผ่อง และ ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสงค์

14. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : วิชัย ปรางค์จันทร์ และ กานต์ เสกขุนทด

15. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วีรพงษ์ อุ่นมานนท์ สุขุม พรมเมืองคุณ และ ศักดินาภรณ์ นันที

16. ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ประพล มิลินทจินดา ไชยา ยิ้มวิไล และ อลงกต แผนสนิท

รายละเอียดรูปแบบการเขียนบทความ

แบบเสนอขอส่งบทความ

รูปแบบบทความ

ปกหลัง