หน้าแรก

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปี 2560

web2

ปก

ปกใน

กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

สาส์นอธิการบดี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ ไทย-อังกฤษ

01. การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น เป็นสูข : สิริกร บุญสังข์ วรรณษา แสนลำ นัฏฐา มณฑล และ นิตยา ปรุกระโทก

02. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดภาคตะวันออก : กิตติวงค์ สาสวด

03. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดเกมการศึกษาเรื่องจำนวนและการดำเนินการ : โสภิดา โคตรโนนกอก

04. กลยุทธ์การพัฒนาวินัยในตนเองนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบน : ทรงศักดิ์ ช้างกลาง ไพศาล หวังพานิช ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ และ สงวนพงศ์ ชวนชม

05. การนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม. 12 : ประสิทธิ์ รัตนสุภา

06. การวิเคราะห์ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย : กุลชญา ภาหินโคกสูง สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์ และ เสรี ชัดแช้ม

07. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ดวงพร ศรธงทอง ไพศาล หวังพานิช ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ และ สงวนพงศ์ ชวนชม

08. ความต้องการซื้อสินค้าธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์ : จิตราภา บุญญานุสนธิ์ และ ขวัญกมล ดอนขวา

09. การจับและการเพาะเลี้ยงปูม้าในอ่าวไทย : เบญจวรรณ คงขน เรืองไร โตกฤษณะ และ เพ็ญพร เจรการกิจ

10. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา : บุญทิวา ธีระนังสุ

11. ผลการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่มีต่อระดับความเครียดของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : ฤทธี เทพไทยอำนวย

12. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 : ธิดารัตน์ จันทะพล สุชาติ บางวิเศษ และ ไพฑูรย์ หงส์แพง

13. การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์กวดวิชา : กรณีศึกษา ศูนย์คุมอง จังหวัดนครราชสีมา (ถนนพิบูลละเอียด) : ปิยนันท์ ชูทับทิม ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง และ จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล

14. ปัจจัยด้านความตั้งใจซื้อที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคตลาดนัด : พวงเพชร ศิริโอด และ ขวัญกมล ดอนขวา

15. ผลของการใช้เพลงผ่านกิจกรรมพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : ศิรินภา ภูมิโคกรักษ์ และ ประหยัด ภูมิโคกรักษ์

16. การสังเคราะห์งานนิพนธ์นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดสระแก้ว : เสาวคนธ์ ดีด้วยชาติ และ กนกอร เวทการ

17. กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการบอกเลิกสัญญาในภาษาไทยและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ : สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์

รายละเอียดรูปแบบการเขียนบทความ/รูปแบบบทความ

แบบเสนอขอส่งบทความ

ปกหลัง