หน้าแรก

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ปี 2560

01. coverปกนอก  

ปกใน

 กองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

 สารอธิการบดี

 บทบรรณาธิการ

 สารบัญ : ไทย-อังกฤษ

 01. การพัฒนาศิลปะการแสดงนาฏลีลาเยอบูชาแถนในประเพณีวัฒนธรรมสัมพันธ์ระหว่างอีสานใต้ประเทศไทยกับหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : อัญชลี พลบุญ

 02.  การพัฒนาคู่มือการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย : วรรณรี  ปานศิริ

03. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กมลนัทธ์  นะราวงศ์, วิชัย  วงษ์ใหญ๋, ศรุดา  ชัยสุวรรณ และ สงวนพงศ์  ชวนชม

04. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด : ดวงใจ  บุตรหนองแสง และ สมบูรณ์  ตันยะ

05. เทคนิคกระบวนการรำคู่ : ย่าหรันตามนกยูง : หฤทัย  นัยโมกข์

06. ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง : รุ่งพนอ  รักอยู่ และ สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์

07. การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมบุญสงกรานต์ เพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา : ชนาวี  ดลรุ้ง, สุจริต  เพียรชอบ, อัจฉรา  ภาณุรัตน์ และ เบญจวรรณ  วงษาวดี

08. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 : พิสชา  สถาพรบำรุงเผ่า, วิชัย  วงษ์ใหญ่, จำเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์ และ สงวนพงศ์  ชวนชม

09. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยความไว้วางใจเพื่อสร้างคุณค่าสำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างยั่งยืน : การทบทวนวรรณกรรม : ธีร์วรา  บวชชัยภูมิ และ นิลุบล  ศิวบวรวัฒนา

10. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา : อมรชัย  ปิ่นเจริญ และ อัมรินทร์  นาคณัฐเศรษฐ์

11. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้นำนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : ประณต  นาคะเวช, วิชัย  วงษ์ใหญ่, จำเริญรัตน์  จิตจิรจรรย์ และ สงวนพงศ์  ชวนชม

12. นโยบายรัฐบาล ความสามารถของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออก : กิตติวงค์  สาสวด

13. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทุนมนุษย์กับการดำเนินงานทางกีฬาของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก : ธีระนิตย์  นามกุณี และ มัลลิกา  สังข์สนิท

14. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ในเครือโรงแรมไทยกับเครือโรงแรมต่างประเทศ : พิมพ์มณี  ปิ่นเพ็ชร, ชมพูนุช  จิตติถาวร และ จิรานุช  โสภา

15. รูปแบบการส่งเสริมการวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน : วีระ  สุขทอง, กรองทิพย์  นาควิเชตร, สมบูรณ์  ตันยะ และ ศรุดา  ชัยสุวรรณ

16. การอนุรักษ์และการพัฒนาลิเกโคราช จังหวัดนครราชสีมา : นุสรา  ทองคลองไทร และ เดชา  ศิริภาษณ์

17. กระบวนการปรับตัวของหญิงไทยที่่สมรสกับชาวต่างชาติในประเทศนอร์เวย์ : พะเยา  โฮลเท่น

รายละเอียดการส่งบทความ

รูปแบบการส่งบทความวิจัย

รูปแบบการส่งบทความวิชากา

ปกหลัง

12. back cover