หน้าแรก

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปี 2561

01. COVER 1   

ปกนอก

ปกใน

กองรรณาธิการ/ผู้ทรงคุฒิ

สารอธิการบดี

บทบรรณาธิการ

สาบัญ :  ไทย-อังกฤษ

อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย : กนก บุญศักดิ์, สิทธิชัย พรหมสุวรรณ, เสรี วงษ์มณฑา และ วาสนา กีรติจำเริญ     (น. 10-28)

แนวทางการบริหารจัดการหอกระจายข่าวแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน และ วิเชียร  ก่อกิจกุศล    (น. 29-41)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัททุนข้ามชาติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโน : กัญจนวลัย  นนทแก้ว แฟร์รี่ และ วรรณภา  ลือกิตินันท์   (น. 42-55)

การสื่อสารการตลาดผ้าไหมอารยธรรมขอม และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชน กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหม บ้านตะคร้อเหนือ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : เนตรชนก  คงทน, พีรวิชญ์  คำเจริญ และ จิรพัฒน์  โทพล     (น. 56-72)

รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เขตภาคเหนือตอนบน : ทัศนีย์  บุญมาภิ, สมบูรณ์  ตันยะ,  กรองทิพย์  นาควิเชตร และ ศรุดา  ชัยสุวรรณ     (น. 73-86)

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเสมือนของศูนย์การเรียนรู้มะม่วงสำหรับวิสาหกิจผู้ผลิตมะม่วงเมืองแปดริ้ว อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา : พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ, ประเวช  เชื้อวงษ์, เมธี  พรมศิลา, ชาญณรงค์  คำเพชร, สุจรรยา  ธิมาทาน และ ทัศนีย์  พรเพิ่มทรัพย์     (น. 87-97

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา : ชิตวรา  บรรจงปรุ, ศิริสรณ์เจริญ  กมลลิ้มสกุล, สุชีรา  ธนาวุฒิ และ สุธิรา  เจริญ     (น. 98-113)

รูปแบบการบริหารจัดการเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : นพฤทธิ์  จิตรสายธาร, จิรายุ  ทรัพย์สิน, วันชัย  สุขตาม, อภิชาต  แสดงอัมพร และ ศศิธร  ศูนย์กลาง     (น. 114-127)

การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพในภาคเหนือตอนบน : สุรศักดิ์  สุทธศิริ, สงวนพงษ์  ชวนชม,  จำเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์ และ ศรุดา  ชันสุวรรณ     (น. 128-138)

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : ลลิตา  ธงภักดี และ สิทธิศักดิ์  จุลศิริพงษ์     (น. 139-153)

แนวทางในการพัฒนาขั้นตอนการทำงานวิจัยของนิสิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดสระแก้ว : กนกอร  เวทการ และ เสาวคนธ์  ดีด้วยชาติ     (น. 154-168)

ผลการศึกษาพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กที่มีภาวะออทิสซึมโดยใช้เทคนิค DIR FLOORTIME : พัชราวดี  เมืองหงส์ และ รุ่งรัตน์  ศรีอำนวย     (น. 169-180)

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และ ผลิตภาพ เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร "อ้อย" ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เกรียงศักดิ์  โชควรกุล     (น. 181-190)

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 : ประภาพร  แฝดสูงเนิน, กรองทิพย์  นาควิเชตร และ ไพศาล  หวังพานิช     (น. 204-213)

การศึกาาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา : วิวรรณทอง  ผิวทน, ธีระ  รุญเจริญ และ กิตติ  วงษ์ชวลิตกุล     (น. 214-227)

รูปแบบการให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย : กิจฐเชต  ไกรวาส, อนุจิตร  ชิณสาร, เฉลิม  เกิดโมลี, สกุล  วงษ์กาฬสินธุ์, ชัยวัฒน์  ร่างเล็ก และ อาภาภรณ์  สุขหอม     (น. 215-228)

รายละเอียดการส่งบทความ

รูปแบบการส่งบทความวิจัย

รูปแบบการส่งบทความวิชาการ

แบบตรวจสอบบทความฯ

แบบเสนอขอส่งบทความฯ

ปกหลัง