หน้าแรก

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

ปกนอก

ปกใน

กองบรรณาธิการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (Peer review)

สารอธิการบดี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ (ไทย และ อังกฤษ)

บทความปริทัศน์ :

แบบจำลองการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 : จำเนียร จวงตระกูล (น.10-25)

บทความวิชาการ :

บริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ อย่างไรให้สำเร็จ ? : ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และ วรางคณา จันทร์คง (น.26-36)

บทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : 

ผลกระทบของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและความไม่สมมาตรของข้อมูลที่มีต่อคุณภาพกำไรหลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กนกนภัส โสเขียว, นภาพร นิลาภรณ์กุล และ พนารัตน์ ปานมณี (น.37-51)

บทความวิจัย (ภาษาไทย) :

ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา : จักรพงษ์ พร่องพรมราช (น.52-62)

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวในจังหวัดนครราชสีมา : ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ (น.63-70)

อิทธิพลของอัตราส่วนทางการเงินต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ : ขวัญนภา เศิกศิริ, สมใจ บุญหมื่นไวย และ ธนภณ วิมูลอาจ (น.71-84)

วิถีชีวิตที่ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพกสิกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาชาวนาในจังหวัดนครราชสีมา : ฤทธี เทพไทยอำนวย (น.85-100)

การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตด้านภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่มีต่อผลดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจังหวัดนครพนม : วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ และ ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา (น.101-117)

การศึกษาผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การสืบค้นและการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก : พัชรินทร์ บัวคำ และ วาสนา กีรติจำเริญ (น.118-132)

บทบาทของผู้ปกครองคนไทยในการส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย : มยุรา วิริยเวช, วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์ และ พุทธชาด อังณะกูร (น.133-147)

การศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านและแนวทางในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 : จักรพันธ์ หลงสุข และ สิรินาถ จงกลกลาง (น.148-162)

การแสวงหารูปแบบการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการให้คำปรึกษา : จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ (น.163-176)

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : บรรจบ บุญจันทร์, กาญจนา ท่อแก้ว, กรกนก ธูปประสม, สรรฤดี ดีปู่, จตุรงค์ ธนะสีลังกูร, วิราวรรณ์ ชาติบุตร, ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์, พุทธนันท์ เกิดคง, โสภิดา โคตรโนนกอก และ กฤษณา จินดาสอน (น.177-191)

การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักสุขภาวะชุมชน กรณีศึกษา : บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : ณมน ธนินธญางกูร, รัตติยา แสงศรี และ สุชาดา ปะสังคินี (น.192-203)

แนวคิด ตัวชี้วัด องค์ประกอบ บทเรียน และบูรณาการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ (ศิริวรรณ) และ จุฑารัตน์ ทองอินทร์จันทร์ (น.204-215)

ตัวแปรที่แจกแจงนักศึกษาให้มีภาวะผู้นำนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ปานัฏสิริ จันทร์ศิริ, สำเริง บุญเรียงรัตน์, ศรุต ชัยสุวรรณ และ สงวนพงศ์ ชวนชม (น.216-228)

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 : วาทิตย์ สมุทรศรี, คชากฤษ เหลี่ยมไธสง และ สถิติพงษ์ เอื้ออารีมิตร (น.229-242)

การศึกษาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปทุมไฉไล สิงหนาท (น.243-251)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง อันตรายใกล้ตัวและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : สุภัตรา ไชยเชษฐ์ และ สิรินาถ จงกลกลาง (น.252-267)

การบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยการเทียบสมรรถนะ : เจนการณ์ เพียงปราชญ์, สำเริง บุญเรืองรัตน์, สงวนพงษ์ ชวนชม และ อลงกต ยะไวย์ (น.268-280)

รายละเอียดการส่งบทความ

รูปแบบการส่งบทความวิจัย

รูปแบบการส่งบทความวิชาการ

แบบตรวจสอบบทความฯ

แบบเสนอขอส่งบทความฯ

ปกหลัง