หน้าแรก

วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2561)

001

 

 

 

 

 

 

 

ปกนอก

ปกใน

กองบรรณาธิการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer review)

สารอธิการบดี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ (ไทย และ อังกฤษ)

การพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : สมเกียรติ ทานอก (น. 10-22)

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วัชรินทร์ บุญรักษา, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ปณิธี การสมดี และ ชาติชัย อุดมกิจมงคล (น. 23-38)

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมของกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา, บดินทร์ ป้ั้นบำรุงกิจ และ สมพงษ์ เส้งมณีย์ (น. 39-53)

วิจัยนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ดีดสะบ้ารังกาใหญ่ : นัยน์ปพร ชุติภาดา (น. 54-69)

การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามเทศ : พวงพรภัสสร์ วิริยะ และ สุภาพร ลักษมีธนสาร (น. 70-82)

การสร้างสรรค์การแสดงชุด ชาติพันธุ์ในอุทยานธรณีโคราช : รัตติกร ศรีชัยชนะ (น. 83-96)

ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 : กานต์ เนตรกลาง (น. 97-111)

การออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ท้องถิ่น สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา : สุธิดา วรรธนะปกรณ์, ภักดี ปรีดาศักดิ์, พีนาลิน สาริยา, สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ และ นุสรา ทองคลองไทร (น. 112-126)

สภาพการณ์การสื่อสารเพื่อกำหนดแนวทางสู่การฟื้นฟู อนุรักษ์ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : สุทธินันท์ โสตวิถี, ภารดี พึ่งสำราญ และ รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติวรากุล (น. 127-141)

ทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน บ้านมันแกว อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : สายไหม ไชยศิรินทร์ (น. 142-154)

การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านการขนส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสีข้าวด้วยกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : นวพร ฝอยพิกุล และ สโรชินี แก้วธานี (น. 155-168)

แนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : ชลาลัย วงศ์อารีย์ (น.169-184)

ผลของการฝึกกลวิธีอภิปัญญาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางคำศัพท์และความคงทนการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : สุพิชญา วงศ์คำสาย และ สุดสรวง ยุทธนา (น. 185-198)

การรับรู้คุณภาพการใช้บริการของผู้ป่วยที่รับบริการจากโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา : การวิเคราะห์โดยโมเดล SERVQUAL : นลินทิพย์ เงินสูงเนิน, ธัชวิศร์ โพนสิงห์, สรวีย์ สมใจ, บุษยา วงษ์ชวลิตกุล และ สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา (น. 199-215)

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่ 23 : ศิริดา บุรชาติ (น. 216-229)

การสื่อสารกับการต่อรองอำนาจและการสร้างอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นในพื้นที่วัฒนธรรมฟุตบอลท้องถิ่น : กรณีศึกษาสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : จิรพัฒน์ โทพล (น. 230-242)

ระบบคำเรียกผีในภาษาไทดำ : ฐานะมนตร์ กลิ่นจันทร์แดง (น. 243-257)

ศักยภาพทุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านล้าหลัง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ (น. 258-267)

รายละเอียดการส่งบทความ

รูปแบบบทความวิจัย

รูปแบบบทความวิชาการ

แบบตรวจสอบบทความฯ

แบบเสนอขอส่งบทความฯ

ปกหลัง

002 2