ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute


หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ | Call for Paper | รูปแบบการเขียนบทความ | ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน(ผู้ประเมินบทความ) | บริการรับ-ส่งบทความ | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม | คู่มือการใช้งาน
  หน้าหลัก

เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายทั่วประเทศ  คณาจารย์มหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย  การเรียนการสอน และบริการวิชาการเพื่อสังคมชุมชนท้องถิ่น

          2. เพื่อสร้างความร่วมมืองานวิชาการรับใช้สังคมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิชาการรับใช้สังคมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

          3. เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ด้านงานวิชาการรับใช้สังคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

          4. เพื่อเป็นช่องทางในการนำผลงานวิชาการรับใช้สังคมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

          5. เพื่อสามารถนำผลงานวิชาการรับใช้สังคมไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

          จำนวนทั้งสิ้น 500 คน โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

          1.  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

          2.  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณาจารย์มหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วประเทศ

          3.  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              

          4.  ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

          1.  มีนักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยบนเวทีอย่างน้อย  100  ราย

          2.  มีผลงานวิจัยที่เสนอในรูปโปสเตอร์อย่างน้อย  50  เรื่อง

          3.  มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย  350  คน

ระยะเวลาการดำเนินงาน

         วันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561     :   กำหนดการ (ดาวน์โหลด)

สถานที่

          ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          ห้องประชุมอาคารยุพราชเบญจมงคล อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา

รูปแบบการดำเนินการ

          1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Speech)

          2. การเสวนากลุ่ม (Group Discussion)

          3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

          4. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

          5. นิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม

วิธีดำเนินการ

          1.  จัดทำโครงการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ

          2.  วางรูปแบบการจัดงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ

          3.  ประสานงานกับนักวิจัยและเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

          4.  ประสานงานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัยและประสานงานวิทยากรบรรยายพิเศษ

          5.  ประชาสัมพันธ์โครงการ

          6.  ดำเนินโครงการตามแผนงาน

          7.  ประเมินผลการดำเนินโครงการ

          8.  จัดทำรายงานผลเสนอมหาวิทยาลัย

การประเมินผล

          ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้นำเสนอผลงานวิจัย  และจำนวนผลงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเครือข่าย ได้นำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชนเพื่อให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์  รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยจากนักวิจัยด้วยกันเอง และกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการเพื่อสังคมชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่

          2. ได้ความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับงานวิชาการรับใช้สังคมร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

          3. ได้นักวิจัยใหม่เพื่อรับใช้สังคม

          4. ก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

          5. มีผลงานวิจัยรับใช้สังคมตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

6. ทำให้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น อันนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกันสถานการณ์ในปัจจุบัน 

การบริการ


Copyright © 2009 Research and Development Institute.  All rights reserved.