ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute


หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ | Call for Paper | รูปแบบการเขียนบทความ | ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน(ผู้ประเมินบทความ) | บริการรับ-ส่งบทความ | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม | คู่มือการใช้งาน
  คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะทำงานในส่วนของเครือข่าย

ประกอบด้วย

1. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี               ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

2. ผศ.ดร.บุษยา  วงษ์ชวลิตกุล            คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล         

3. คุณสมโภชน์ (ฉายะเกษตริน) อินทรกำแหง     นายกศิลปากรสมาคม

4. ผศ.ดร.สุนันท์ สีพาย                    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ        

5. ดร.เชาวลิต สิมสวย                      ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

6. ผศ.ศุภางค์ นันตา                       ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์      

7. ดร.เอกราช ดีนาง                        ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     

8. ผศ.ดร.ปริญญา มูลสิน                  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

9. ดร.มาลี ศรีพรหม                       ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    

10. ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย              ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย           

11. รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ              คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12. ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล         ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

13. ผศ.ไชยวุธ โกศล                       คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

14. ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช               คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

15. ดร. สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส      ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

16. ผศ. ดร.ศิริสุภา   เอมหยวก          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           

17. ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม                  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

18. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    

19. ดร.พรศิริ กองนวล                    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี        

20. รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

คณะทำงานในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.ชคัตตรัย  รยะสวัสดิ์            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง                    คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

3. ผศ.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์                   คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. รศ.เอกรัตน์ เอกศาสตร์                 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

5. ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร                 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

6. นางสาววรรณษา  แสนลำ              รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

7. ผศ.เรขา อินทรกำแหง                  ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา

8. ผศ.ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์                  หัวหน้าสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

9. นางรุจิรา ริคารมย์                        นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

10. นางสาวนัฏฐา  มณฑล                 นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

11. นายวิศมาศ ภักดีกุล                    นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

11. นางสาวอัญชลี  พรามจร              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

12. นายกฤษฎา  พลายหมื่นไวย         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

การบริการ


Copyright © 2009 Research and Development Institute.  All rights reserved.