ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute


หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ | Call for Paper | รูปแบบการเขียนบทความ | ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน(ผู้ประเมินบทความ) | บริการรับ-ส่งบทความ | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม | คู่มือการใช้งาน
  รูปแบบการเขียนบทความ

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

          การเขียนบทความวิจัยในรูปแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ผู้ส่งผลงานต้องจัดทำบทความที่ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้  (คลิก : คำแนะนำเบื้องต้น)

        ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เขียนผลงาน

              1.1  ชื่อบทความ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

              1.2  ชื่อผู้เขียน : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

              1.3  ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี) / ที่อยู่ (สถาบันการศึกษา)

              1.4  ชื่อสาขาวิชา/ชื่อสถาบันการศึกษา

              1.5  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา (ถ้ามี)

           ส่วนที่ 2  เนื้อเรื่อง  ความยาว 10-12 หน้ากระดาษ A 4

              2.1  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า)

              2.2  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

              2.3  วัตถุประสงค์การวิจัย                 2.4  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

              2.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี)    2.6  วิธีการดำเนินการวิจัย

              2.7  ผลการวิจัย                            2.8  อภิปรายผล

              2.9  ข้อเสนอแนะ                         2.10 เอกสารอ้างอิง

คลิก : รายละเอียดรูปแบบการเขียนบทความ

คลิก : คู่มือการเขียนอ้างอิง

          ***รายละเอียดวิธีการพิมพ์สามารถศึกษาข้อมูลได้จากhttp://www.rdi.nrru.ac.th/ประชุมวิชาการระดับชาติ***

การบริการ


Copyright © 2009 Research and Development Institute.  All rights reserved.