หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง :

  Form.001  แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร   

  Form.002  บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  Form.003  คำขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  Form.004  เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร

  Form.005  เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

  Form.006  บันทึกข้อความขอรับรองการสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บันทึกข้อความ  ชี้แจงข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

*** กรุณาชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยและแนบสำเนาเป็นหลักฐานมาพร้อมกับเอกสารโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ***       

เอกสาร ข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

  จริยธรรมการวิจัยในคน (วช.)

  จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ (วช.)

  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

  จริยธรรมการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา (กันยายน 2552)

  รายงานเบลมองต์ (The Belmont Report) มิถุนายน 2551

  กฎนูเรมเบิร์ก (NUREMBERG CODE, 1947)

  ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก ค.ศ. 2008 (Declaration of Helsinki) มิถุนายน 2553

  แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ (CIOMS-International-Guideling) สิงหาคม 2552

  เว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน : วช.

  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย : FERCIT           CREC

  อบรมออนไลน์ : CITY PROGRAM                                 คู่มือการใช้งาน CITY Program         

        หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000   สำนักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9)  ชั้น 4 ห้อง 9.0407   ติดต่อ :  044-009009  ต่อ  9460, 9461   E-mail :  ethics@nrru.ac.th

ประชาสัมพันธ์

 

บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย และ คณะกรรมการจริยธรรม สามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ ตาม ลิงค์ด้านล่าง

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน > E-learning

null

null

 

 

 

 

 

 

 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.