ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
1การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่กระจายมลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยชุมชนรอบเขตอุรสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาณภัทร น้อยน้ำใส2560
2การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่กระจายมลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยชุมชนรอบเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาณภัทร น้อยน้ำใส2560
3การฟื้นฟู สืบสานและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทุนวัฒนธรรมอาหารไท-ยวน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนคราชสีมาธนิดา ผาติเสนะ และ ฐิติมา โพธิ์ชัย2560
4ประสิทธิภาพของการผลิตแก๊สชีวภาพโดยวิธีหมักร่วมระหว่างมูลสุกรกับมูลวัวโดยใช้ มันสำปะหลังและฟางข้าวเป็นตัวเร่งปฏิกริยาพงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร2560
5การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเรียนรู้ เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่ 3 (3G) และยุคที่ 4 (4G) ในรายวิชา 506410 เทคโนโลยีบรอดแบนด์พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย2560
6การพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาธนิดา ผาติเสนะ และคณะ2560
7ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสอนแบบ E-learning ในรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวรกลุ เชวงกูล2560
8การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาระบบดาวคู่ธนวัฒน์ รังสูงเนิน2560
9การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการท้องเที่ยววิถีไทยด้วยการบูรณาการฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ และคณะ2560
10ระบบแนะนำการท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยในจังหวัดนครราชสีมาด้วยการทำเหมืองข้อมูลแบบหลายตัวจำแนกธีรศักดิ์ สังข์ศรี และคณะ2560
11ระบบการวิเคราะห์ความพึงพอใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยในจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลความคิดเห็นธีรพงษ์ สังข์ศรี และคณะ2560
12การวิเคราะห์คาร์บอร์ฟุตพริ้นท์ข้าวไร่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ำหฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ, นิรันดร์ คงฤทธิ์ และ พวงพรภัสสร์ วิริยะ2560
13การศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางพุทธศิลป์ของจังหวัดนครราชสีมาอาวุธ คันศร และคณะ2560
14การออกแบบจำลองการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันเพ็ญ โพธิ์เกษม และคณะ2560
15การศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างอาคารจอดรถในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเขมรัฐ ปั่นตระกูล และ วุฒิกรณ์ จันทะพันธ์2560


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.