คู่มือการใช้งานเกี่ยวกับงานวิจัย

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓   

 

- ตัวอย่างเค้าโครงงานวิจัยสำหรับการขอทุนอุดหนุนงานวิจัย

 

 -ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.