ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประจำปีงบประมาณ 2554  ขึ้น และมีคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว  กิจกรรมของโครงการถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยให้มีคุณภาพ  คือ  การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการวิจัยของนักวิจัย  เพื่อให้ความช่วยเหลือนักวิจัยที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการวิจัย  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงขอเชิญนักวิจัยในโครงการ (R2R) เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่  16  กันยายน  2554  ณ  ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 9 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

วันที่ 10 กันยายน 2554   โดย Administrator
อ่าน 756 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.