ารสารวิจัยสหวิทยาการไทย

วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย (ชื่อเดิม วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก) เกิดขึ้นโดยความร่วมมือทางวิชาการจาก 5 สถาบัน ประกอบไปด้วย เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรับทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการ

วาระการออกวารสาร:  วารสารวิจัยสหวิทยาการไทยมีกำหนดวาระการออก 6 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม และฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

ระยะเวลาในการพิจารณาบทความ: ภายใน 3 เดือน

 

 
Journal Homepage Image

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559   โดย Administrator
อ่าน 806 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.