การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1)
หัวข้อเรื่อง "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม : Research Development to Social Engagement."

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ณ. อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กำหนดการรับพิจารณาบทความ

รายละเอียด

กำหนดการ

กำหนดส่งผลงานเพื่อการพิจารณา
   - ส่งบทความนำเสนอภาคบรรยาย
      (Oral Presentation)
   - ส่งบทความนำเสนอภาคโปสเตอร์
      (Poster Presentation)

1 ธันวาคม 2558 -31 มีนาคม 2559

วันสุดท้ายของการชำระเงิน

31 มีนาคม 2559

ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์

27 เมษายน 2559

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

30 เมษายน 2559

นำเสนอผลงาน

27 พฤษภาคม 2559

 
สาขาวิชาที่เปิดรับผลงานทางวิชาการ 2 สาขา
 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - สาขาสิ่งแวดล้อม
  - สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - สาขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  - สาขาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
  - สาขาการศึกษา
  - สาขาการท่องเที่ยว
 
อัตราค่าลงทะเบียน
 
- เข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยาย                      1,500 บาท
 
- เข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์                     1,200 บาท
 
- เครือข่ายสถาบัน                                  1,200 บาท
 
- บุคคลทั่วไปร่วมเข้าฟังบรรยาย                     300 บาท
 
รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน
 
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่บัญชี 7-13601438-7 สาขา กาญจนบุรี
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
  หมายเหตุ : เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาแนบใบโอนเงิน (ระบุชื่อผู้ลงทะเบียนและรายละเอียด
ที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน) ส่งแฟกซ์ที่หมายเลข 034-534030 หรือ E-mail: ไปยัง rdi@kru.ac.th
  เพื่อจะได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านล่วงหน้าต่อไป
  ที่อยู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
  โทรศัพท์ 034-633227 ต่อ 140 , 034-534030 โทรสาร 034-534030

วันที่ 15 มีนาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 766 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.