http://www.dpstcenter.org/stt4youth/

 


การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2559 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 11 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีทางวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับเยาวชนของประเทศ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจเสนอผลงานสามารถส่งโครงงาน ผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในงานได้ทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ และผู้ที่เสนอผลงานแบบบรรยายสามารถส่งบทความวิจัยเพื่อให้กรรมการพิจารณาตี พิมพ์ลงในหนังสือรวมผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ วทท. เพื่อเยาวชน    ครั้งที่ 11  (The Proceedings of the 11th Conference on Science and Technology for Youths: 2016) ได้ด้วย ดูรายละเอียดได้ที่ www.dpstcenter.org/stt4youth

การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายทุกคนต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) แบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และมีสิทธิ์ส่งบทความวิจัยเพื่อให้กรรมการพิจารณาตีพิมพ์ลงในหนังสือรวมบทความวิจัย (proceedings) โดยจะต้องส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ www.dpstcenter.org/stt4youth

ในห้องนำเสนอผลงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรเจ็คเตอร์ประจำห้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน กำหนดให้ใช้ Microsoft Power Point version 2010 ในการนำเสนอผลงาน ระยะเวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที และให้เวลาตอบข้อซักถาม 5 นาที ผู้เสนอผลงานต้องลงไฟล์นำเสนอและตรวจสอบความเรียบร้อยให้เสร็จสิ้นก่อนวันนำเสนอผลงาน 

การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ทุกคนต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) แบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 กำหนดให้ใช้โปสเตอร์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์ ขนาด A0 (84.1 x 118.9 cm) ผู้เสนอผลงานต้องติดตั้งโปสเตอร์ในตำแหน่งที่กำหนดให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เนื้อหาในโปสเตอร์ควรประกอบด้วย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง อภิปรายและสรุปผล รวมทั้งต้องมีป้ายชื่อผู้วิจัย ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาที่สังกัดและหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยดูรายละเอียดได้ที่ www.dpstcenter.org/stt4youth

ข้อกำหนดในการส่งบทคัดย่อและบทความวิจัย
บทคัดย่อ (Abstract)  สำหรับ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ กำหนดให้เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมคำสำคัญ (key words) ความยาวรวมไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแม่แบบ (abstract template) 

บทความวิจัย (Manuscript)  สำหรับตีพิมพ์ลงในหนังสือรวมผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ ประชุมวิชาการ วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 (The Proceedings of the 11th Conference on Science and Technology for Youths: 2016) กำหนดให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษา รายละเอียด"คำแนะนำ การเขียนบทความวิจัย”และ"ตัวอย่างบทความวิจัย”ดูได้ที่เว็บไซ ต์www.dpstcenter.org/stt4youth   โดยมีความยาวของบทความวิจัย รวมภาพประกอบแล้ว ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

ผู้เสนอผลงานต้องส่งไฟล์บทคัดย่อ และ/หรือบทความวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ที่รับสมัคร ในรูปแบบโปรแกรมไฟล์ Microsoft Word version 2010 (*.docx) และ PDF File (*.pdf) และไฟล์เอกสารที่มีลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย (*.jpg) ชนิดละ 1 ไฟล์ ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานควรตรวจสอบความถูกต้องทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนส่งผลงาน เนื่องจากคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาต้นฉบับที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนด และ ผู้เสนอผลงานเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับตัวสะกดและเนื้อหาที่ผิดพลาด 

การพิจารณาผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุม
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 11 ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.    จัดสาขาวิชาและรูปแบบการนำเสนอผลงานตามความเหมาะสม
2.    คัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอในการประชุมโดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
3.    ไม่รับพิจารณาต้นฉบับบทคัดย่อที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด
4.    ตัดสิทธิ์เรื่องที่เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และไม่เป็นลักษณะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เลขที่ 924  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2309-2318 โทรสาร  0-2392-9602
Website http://dpstcenter.org/stt4youth


วันที่ 12 พฤษภาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 763 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.