http://binno2016.rmutr.ac.th/

http://binno2016.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/covemida.jpg

หลักการและเหตุผล

อาคารสมัยใหม่ ได้รับการออกแบบ ก่อสร้างเพื่อให้ตอบรับกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบไม่ว่า จะเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัย อาคารสาธารณะอื่นๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานสนามกีฬา เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการที่มากขึ้น เช่นมีความสูงเพิ่มขึ้น หรือมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ต้องมีการศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านอาคารเพื่อตอบสนองการใช้งานดังกล่าว โดยคำนึงถึงความแข็งแรง มั่นคง ความสวยงามทันสมัย วิธีการก่อสร้างรวมถึงค่าใช้จ่าย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากร

          ในปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาศาสตร์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมอาคารมากขึ้น สถาปนิก วิศวกร นักวิชาการในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน มีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นและมีการทำวิจัย รวมถึงการทำงานด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมอาคารให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และอนาคตซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ส่งเสริมและสนับ สนุนการผลิตผลงานวิจัย ค้นคว้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคารมาโดยตลอด และจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่มีหลักสูตรการ เรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมนวัต กรรมอาคาร ทำให้มีจำนวนบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจจำนวนมาก

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงได้จัดให้มีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมอาคาร รวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยและการออกแบบเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมอาคาร

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร การจัดการอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาคารเพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความ รู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรม อาคาร

เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย นักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตรและหน่วยงาน ในสาขาทางด้านนวัตกรรมอาคารและสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมอาคารในประเทศและต่างประเทศ

ขอบเขตหัวข้อการประชุม

  1. เทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างอาคาร
  2. สถาปัตยกรรมการออกแบบ
  3. วิศวกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง
  4. นวัตกรรมงานระบบ เทคโนโลยีประกอบอาคาร
  5. การจัดการอาคาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

กำหนดการดำเนินงาน

15 มิถุนายน 2559             วันสิ้นสุดการรับบทคัดย่อ
20 มิถุนายน 2559             วันสุดท้ายของการประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
30 มิถุนายน 2559             วันสุดท้ายการรับบทความฉบับสมบูรณ์
10 กรกฎาคม 2559          วันสุดท้ายการประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์
15 กรกฎาคม 2559          วันสุดท้ายการรับบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)
10-11 สิงหาคม 2559       กำหนดการจัดประชุมวิชาการ


วันที่ 5 มิถุนายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 756 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.