นิทรรศการงาน

 "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559

            ด้วย วช.ได้กำหนดจัดงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหววัดอุบลราชธานีเพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น และการขยายผลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในสังคม ชุมชน ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน

เอกสารเพิ่มเติม :

 1.   หลักการและเหตุผล    
 2.  (ร่าง)กำหนดการ   
 3.  แบบตอบรับการเข้าร่วมเยี่ยมชมงาน   
 4.  แบบตอบรับการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ         
 5.  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  

 

สอบถามเพิ่มเติม :

ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สค.กปจ.)

โทร.02-5612445 ต่อ 516,530,539

http://www.nrct.go.th/


วันที่ 5 มิถุนายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 769 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.