สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวน คณาจารย์และนักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย รวมทั้งรายละเอียดของกรอบข้อเสนอโครงการวิจัยจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th สำหรับกำหนดการการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     มีรายละเอียดดังนี้

 

1 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552     เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

                                                 โดยนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด มายัง

                                                 สถาบันวิจัยและพัฒนา  

23 กันยายน 2552                      ประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

24-30 กันยายน 2552                 แจ้งนักวิจัยปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย

9  ตุลาคม 2552                        นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วพร้อม CD ไฟล์ข้อมูล

12-30 ตุลาคม 2552                   สถาบันวิจัยฯ จัดทำข้อมูลเอกสารแบบ ว-6   แบบ บช-3 และ

                                                ข้อเสนอการวิจัย พร้อมจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ NRPM

มีนาคม 2553                            วช. แจ้งผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

   สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเมนู  แบบฟอร์มขอทุน

 


วันที่ 28 กรกฎาคม 2552   โดย Administrator
อ่าน 764 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.