Logo

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา

และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560

จำนวน 3 รอบ

นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาท่านใดสนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ ตามกำหนดระยะเวลาในรอบต่างๆ ดังนี้
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

รอบที่ 3 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
รายละเอียดสามารถ download ได้ที่
 https://drive.google.com/…/fol…/0B3Pz63tc85auNU1rclZsMUw2bEE

 

 


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 777 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.