การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8 “วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0”

ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รูปแบบการประชุม

 •  การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 •  การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ภาคภาษาไทย 
  เวลาในการนำเสนอ 15 นาที และซักถาม 5 นาที
 •  การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster Presentation 
  (ขนาดโปสเตอร์ 80 x120cm.)
 •  นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ

 •  เอกสารบทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็มใน Flash Drive
 •  ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชากร
 •  คูปองอาหาร+อาหารว่าง
 •  กระเป๋าเอกสาร
ติดต่อเราได้ที่
แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง

จ.สุรินทร์ 32000

โทร.044-153090 ต่อ 201 โทรสาร 044-153093 
E-mail: conferencethai2016@gmail.com


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 776 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.