ผู้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาและส่งเอกสารตามลำดับดังนี้

1. หนังสือสัญญา จำนวน 2 ชุด ( เริ่มสัญญาวันที่ 1 ธ.ค. 2559 - 30 พฤศจิกายน 2560)  

สามารถโหลดได้ที่นี่  สัญญาทุนอุดดหนุนการวิจัย 

2.สำเนาบัตรประชาชนหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้านหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด

4.หนังสือการค้ำประกัน (กรณีที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี)

ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำ จำนวน 1 ชุด

5.อากรแสตมป์ 40 บาท แยกเป็นชุดละ 20 บาท จำนวน 2 ชุด(ถ้ามีสัญญาค้ำประกันเพิ่มอากรแสตมป์ 5 บาท)

6.ใบสำคัญรับเงิน (ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องลงวันที่)

7.ส่งสัญญากลับภายใน 15 วัน นับจากประกาศทุนวิจัย

8.โครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด (ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ วช.และปรับงบประมาณตามประกาศ)

9. สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย เท่านั้น


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 762 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.