โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4

ด้วยในโอกาสครบรอบปีที่ 50 ในปีพุทธศักราช 2560 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0)" ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ได้จากการพัฒนาการศึกษาในมิตินวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันอื่น ซึ่งเปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กำหนดการส่งผลงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 9 มกราคม - 20 กรกฎาคม 2560
ลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 9 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2560
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 9 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2560
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ปรับแก้แล้ว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์ใน Proceedings ลำดับที่ วันที่ และห้องน่าเสนอผลงาน และส่งหนังสือตอบรับ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 25-27 กรกฎาคม 2560

 

http://edu.psu.ac.th/erc2017/


วันที่ 24 มกราคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 768 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.