มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ThaiSim 2017 “Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0” และการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ เรื่อง “การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยเกมและสถานการณ์จำลอง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ และวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http:/www.thaisim.or.th

The Thai Simulation and  Gaming Association  (ThaiSim)


วันที่ 25 มกราคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 772 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.