rc2011

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560

“เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”
“Sufficiency Economy and Development Administration: From Philosophy to Practice”

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 


วันที่ 14 มีนาคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 764 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.