(มุ่งเป้า) การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาคเหนือ/ภาคใต้/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

REGISTER ONLINE

ข้อชี้แจง การลงทะเบียน

1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนคลิกลงทะเบียนเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบแบบตอบรับลงทะเบียนได้ และการลงทะเบียนจะจำกัด 1 ท่านต่อ 1 อีเมล์เท่านั้น

 

2. หากท่านลงทะเบียนในระบบแล้วสามารถพิมพ์ใบตอบรับเพื่อการยืนยันลงทะเบียน รวมถึง ระบบตอบรับจะส่งกลับที่เมล์ของท่านด้วย กรณีไม่ได้รับกรุณาดูในถังขยะ

 

3.เนื่องจาก ภาคกลาง ปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถพิจารณาเข้าร่วมประชุมภาคอื่น โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. ดังนี้

3.1 ภาคเหนือ   จำนวน 487 คน (รับจำนวน 500 คน)

3.2 ภาคใต้      จำนวน 337 คน (รับจำนวน 500 คน)

3.3 ภาคอีสาน  จำนวน 534 คน (รับจำนวน 600 คน)

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียน เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด 

 

4. วช. ขอชี้แจงว่าการที่ท่านไม่ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งภาคกลางและภูมิภาคต่างๆ ไม่ถือว่าท่านเสียสิทธิในการส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561ของ คอบช.

Model3

วันที่ 4 มิถุนายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 768 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.