สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 043-222-959-61    043-226-823    neunic2017@neu.ac.th    neunic2017.neu.ac.th

 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ
 • 1.ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ
 • 2.ผลงานวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
 • 3.ขอบข่ายของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้อยู่ใน 7 กลุ่มต่อไปนี้
  • (1) ด้านการศึกษา (ED) เช่น การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา
  • (2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์
  • (3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
  • (4) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS) เช่น นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
  • (5) ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE) เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และเศรษฐศาสตร์
  • (6) ด้านเกษตรกรรมและประมง (AF)
  • (7) International Conference (IC)

   

  •  อัตราค่าลงทะเบียน
   • ค่าลงทะเบียน (รวมกระเป๋าและเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน) 
    1. สำหรับผู้นำเสนอบทความ 
        - 2,500 (ระดับชาติ) 
        - 4,000 บาท (ระดับนานาชาติ) 
    2. สำหรับผู้ลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอบทความ 600 บาท
   • ผู้ไม่ประสงค์จะรับเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
   • บุคลากรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 757 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.