การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ  "ศิลปะ สถาปัตกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์  ครั้งที่ 3

มี (1)กลุ่มทัศน์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (2)กลุ่มสถาปัตยกรรม (3)กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ (4)กลุ่มดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง

 http://conference.nu.ac.th


วันที่ 20 มิถุนายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 759 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.